Уважаеми Дами и Господа,  

Във връзка с последните промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, Ви информираме, че съгласно чл.3, ал.1, т.2, а именно: „Плащанията на територията на страната се извършват само чрез преводи и внасяне по платежна сметка, дори и когато са на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.“ за целия период на действие на договора.  

Актуалните сметки на дружеството са:
Централна кооперативна банка АД  

BIC КОД CECBBGSF 

 Адрес: гр. София,  бул.„Княз Ал. Дондуков” 7Б

 СМЕТКА В ЛЕВА: BG73 CECB 9790 10B2 0177 00

 СМЕТКА В ЕВРОBG87CECB979014B2017700 

 В случай, че Ви е по-удобно да извършвате плащания в паричния салон на  АДИС ЕООД Ви уведомяваме, че това може да става само чрез ПОС терминал.

Клиентите на „Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД могат да се възползват и от услугата – „Електронна фактура„, посредством потребителско име и парола. Всеки клиент може да провери актуалните си фактури за дължими плащания към  АДИС.

 Напомняме Ви, че всяко лице – юридическо или физическо,  което не спази Закона подлежи на санкции съгласно чл. 5 от Административно-наказателните разпоредби на Закона за ограничаване на плащанията в брой както следва: 

 (1)Койтоизвърши или допусне извършването на нарушение на чл. 3, се наказва с глоба в размер 25 на сто от общия размер на направеното плащане – ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане – ако е юридическо лице.  

 (2)При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е 50 на  сто от размера на направеното плащане, а на имуществената санкция – 100  на сто от размера на направеното плащане.

Оставаме с уверение за бъдещо ползотворно сътрудничество!  

 АДИС ЕООД

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.