АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД

Обявява

търг за Магазинно помещение, находящ се в гр. София, на ул. „Марин Дринов“ №30, партер дясно.

Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията. Решение № А-З-197/12.12.2018 г.

Относно /наем/ продажба/: наем.

Имот: Магазинно помещение, находящ се в гр. София, на ул. „Марин Дринов“ №30, партер дясно.

ЗП: 161.12 кв.м.

Описание: състоящ се от: търговско хале, офис, складово помещение, тоалетна.

Предназначение на имота: за магазин.

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора.

Начална цена /месечен наем/: 1100 евро. Цената е без ДДС.

Стъпка за наддаване: 30 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 03.01.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 12.00 ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882177782

Начин на плащане на цената: по банков път.

Тръжната документация се получава в: се закупува в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30 ч. до 16.00 ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00 ч. на 02.01.2019 г.

Депозит за участие: 600 лева. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30 ч. на 02.01.2019 г.

Специални изисквания към участниците: няма.

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 18.01.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 12.00 ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30 ч. на 17.01.2019 г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00 ч. на 17.01.2019 г.

За информация: на телефон: 0882177782.

Заповед А-3-1 от 04.01.2019. Спечелил: \“Блу Вижън\“ ЕООД

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.