Във връзка с решението на Министерски съвет, взето на заседание проведено на 05.06.2019г., за даване на съгласие за продажба на недвижими имоти, собственост на „Агенция дипломатически имоти в страната“ (АДИС) ЕООД – София, Ви информираме, че продажбата на имотите ще се извърши чрез публичен търг по ред определен в Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие на капитала. Търгът ще бъде обявен в централен ежедневник, на електронната страница на Дружеството и на страницата на Министерството на икономиката.При условие, че продажбата се извърши след 04.08.2019г, съгласно изискванията на чл. 3а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, имотите ще бъдат обявени и на електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участиие в капитала.

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.