АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД

Обявява

търг за Вила № 27 с адрес: гр. София, район „Витоша“, „Бояна“, ул. „Панорамен път“ № 51

Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-123/17.07.2019

Относно /наем/ продажба/: продажба

Имот: Вила № 27, с адрес на сградата и поземления имот: гр. София, район „Витоша“, „Бояна“, ул. „Панорамен път“ № 51

ЗП: 104 кв.м.

Описание: състояща се от двуетажна сграда със сутерен и тавански етаж със ЗП 79 кв.м, която сграда съгласно одобрената кадастрална карта и регистри е заснета като Сграда с идентификатор 68134.1936.1209.1, с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна и ГАРАЖ, ведно с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, в който е построена сградата, с идентификатор 68134.1936.1209, с площ от 220,00 кв.м., част от терен от 5 438,00 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при съседи: 68134.1936.1174, 68134.1936.1218, 68134.1936.1235, 68134.1936.1281, 68134.1936.1197, 68134.1936.1283.

Предназначение на имота: жилищна сграда-еднофамилна, гараж, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване

Начална цена /месечен наем/: 113 100 евро, без ДДС

Стъпка за наддаване: Стъпка при явно наддаване по чл.15д от ПРУПДТДДУК – 5655 евро, без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, на 07.08.2019г. от 14ч.

Огледи: оже да се извърши след предварително закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на тел: 0882 177 780

Начин на плащане на цената: Плащането ще се извърши в срока, посочен в условията на тръжната документация, по банков път в лева по фиксинга на БНБ в деня на нареждане на превода или в евро по банковите сметки на АДИС ЕООД.

Тръжната документация се получава в: гр. София, ул. „В. Търново” № 27, от деловодство, всеки раб. ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума 300 лева без ДДС

Депозит за участие: 33 930 евро

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16,00 ч. на 06.08.2019г. Заявления за участие в търга се подават лично, чрез куриер или с препоръчано писмо на адрес: гр. София, ул. „В. Търново“ № 27 в деловодството на дружеството.

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: в гр. София, ул. „В. Търново” № 27, на 14.08.2019г. от 14ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16,00 ч. на 13.08.2019г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг до 11,00 ч. на 13.08.2019г.

За информация: 0882177780

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.