• АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД

    Обявява

    търг за Апартамент № 16 с идентификатор 07079.607.21.1.52 и адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 21, вх. 3, ет. 6

Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-123/17.07.2019

Относно /наем/ продажба/: продажба

Имот: Апартамент № 16 с идентификатор 07079.607.21.1.52, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Адрес на имота: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 21, вх. 3, ет. 6, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.607.21.

ЗП: брой нива на обекта: 1, площ по документи 59,54 кв.м., прилежащи части: избено помещение 5,44 кв.м., ведно с 1,66% ид.ч. от общите части на сградата

Описание: състои се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения

Предназначение на имота: с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент

Начална цена /месечен наем/: 48 400 евро, без ДДС

Стъпка за наддаване: Стъпка при явно наддаване по чл.15д от ПРУПДТДДУК – 2420 евро, без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, на 06.08.2019г. от 14,00 ч.;

Огледи: може да се извърши след предварително закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на тел: 0882 177 782

Начин на плащане на цената: Плащането ще се извърши в срока, посочен в условията на тръжната документация, по банков път в лева по фиксинга на БНБ в деня на нареждане на превода или в евро по банковите сметки на АДИС ЕООД.

Тръжната документация се получава в: гр. София, ул. „В. Търново” № 27, от деловодство, всеки раб. ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума: 100 лева без ДДС. 
Краен срок за закупуване на тръжна документация: до 11,00 ч. на 05.08.2019г.

Депозит за участие: 14 520 евро.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16,00 ч. на 05.08.2019г.

Специални изисквания към участниците: Купувачът, ще влезе във владение на недвижимите имоти след връчване и изтичане на двумесечно предизвестие за прекратяване на наемните договори с наемателите.

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: в гр. София, ул. „В. Търново” № 27, на 13.08.2019г. от 14ч

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16,00 ч. на 12.08.2019г.
Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг: до 11,00 ч. на 12.08.2019г.

За информация: на тел: 0882 177 782

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.