АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД

Обявява

търг за Вила № 24 с адрес: гр. София, район „Витоша“, в.з. „Панорамен път-специални нужди-Беловодски път“, ул. „Саша Попов“ № 24

Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-123/17.07.2019

Относно /наем/ продажба/: продажба

Имот: Вила № 24, с адрес на сградата и поземления имот: гр. София, район „Витоша“, в.з. „Панорамен път-специални нужди-Беловодски път“, ул. „Саша Попов“ № 24

ЗП: 204 кв.м. + 25 кв.м. в парцел с площ от 2148,00 кв.м

Описание: на три етажа, която сграда съгласно одобрената кадастрална карта и регистри е заснета, като Сграда с идентификатор 68134.1936.1166.2, със ЗП 204 кв.м., заедно с построената в имота СГРАДА на един етаж с идентификатор 68134.1936.1166.1 и ЗП от 25 кв.м., с предназначение: постройка на допълващото застрояване, ведно с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, в който са построени сградите, с идентификатор 68134.1936.1166, с площ от 2148,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, при съседи: 68134.1936.1233, 68134.1936.647, 68134.1936.791, 68134.1936.1212, 68134.1936.1203, намалена с площта на улица тупик от о.т. 50А до о.т. 50б.

Предназначение на имота: Постройка на допълващото застрояване. Трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект

Начална цена /месечен наем/: 976 000 евро, без ДДС

Стъпка за наддаване: Стъпка при явно наддаване по чл.15д от ПРУПДТДДУК в – 48 800 евро, без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, на 07.08.2019г. от 10,30 ч

Огледи: може да се извърши след предварително закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на тел: 0882/177 780

Начин на плащане на цената: Плащането ще се извърши в срока, посочен в условията на тръжната документация, по банков път в лева по фиксинга на БНБ в деня на нареждане на превода или в евро по банковите сметки на АДИС ЕООД.

Тръжната документация се получава в: : гр. София, ул. „В. Търново” № 27, от деловодство, всеки раб. ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума 300 лева без ДДС.

Депозит за участие: 292 800 евро

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16,00 ч. на 06.08.2019г. Заявления за участие в търга се подават лично, чрез куриер или с препоръчано писмо на адрес: гр. София, ул. „В. Търново“ № 27 в деловодството на дружеството.

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: в гр. София, ул. „В. Търново” № 27, на 14.08.2019г. от 10,30 ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16,00 ч. на 13.08.2019г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг до 11,00 ч. на 13.08.2019г.

За информация: 0882177780

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.