АДИС ЕООД, на основание Заповед А-З-9/24.01.2020г., открива конкурсна процедура за предоставяне на застрахователна услуга по застраховане на следните групи имущества: 1. Непроизводствени сгради; 2. Машини, съоръжения и оборудване; 3. Стопански инвентар; 4. Произведения на изкуството – подробно описани в приложение №1 – Активи, неразделна част от настоящото решение; както и Гражданска отговорност към трети лица, възникнала вследствие на проявление на покрит по полицата риск.
Краен срок за приемане на предложенията за участие: до 16.30 ч. на 07.02.2020г.
За повече информация, моля отворете прикачения файл 

 

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.