АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА (АДИС) ЕООД

търси най-подходящите кандидати за екипа си за позицята ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР В СТОИТЕЛСТВОТО
чиито задължения са:

Изготвя и остойностява количествени сметки за всеки обект.
•Осъществява инвеститорски контрол върху обема и качеството на изпълнение на строителните или ремонтни работи на обектите, за които отговаря.
•Организира приемането и въвеждането в експлоатация на обектите, за които отговаря.
•Организира и контролира: проектната обезпеченост на възложените му обекти; подготовката на възложените му обекти за строителство.
Ние предлагаме:
•Трудов договор – със срок за изпитване 6 месеца.
•Работно място – административна сграда на Агенцията – ул. “В. Търново” № 27.
•Работно време – от 9,00 до 17,30 ч. с 30 минути обедна почивка.
•Заплата по трудов договор и доплащания за професионален опит.
•Осигуровки съгласно Кодекса за социално осигуряване.
•Платен отпуск – съгласно КТ.
•Предоставяне на суми по социалната програма на Дружеството.
•Допълнителна здравна застраховка.
•Служебен транспорт.
•Лимит на мобилен телефон.
Изисквания:
•Магистър по специалност „Строителство на сгради и съоръжения“
•Валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част „Конструктивна“.
•5 години професионален опит в организацията и контрола на строителни и ремонтни работи;
•Опит в работата със специализиран софтуер Auto CAD, Gaudy Project, Building Manager, Строител;
•Владеенето или ползването на английски или друг език от ЕС е предимство;
•Познания и опит в работата с Microsoft Office.

Длъжността може да бъде заета и от пенсионер.

Мотивационно писмо и автобиография на български език и копия на документите за завършено образование, правоспособност и квалификация кандидатите могат да представят чрез jobs.bg или в АДИС ЕООД, на адрес: гр. София, ул. “В. Търново” № 27.

След предварителен подбор по документи, САМО избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. АДИС ЕООД се задължава да не ги разпространява.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.