АДИС ЕООД на основание Заповеди №З-А-30/05.03.2020г. и №А-З-45/27.03.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за „Kонтрол на достъпа чрез техническо средство  за даване и отнемане на права чрез дистанционни утройства за отваряне и затваряне на гаражна врата на гаражи на АДИС ЕООД“ съгласно Задание за офериране (в прикачения файл).

       I. Изисквания към кандидатите:

1. Да  са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и  референции за подобни обекти.

  • Да представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране.

IІ. Начин на събиране на офертите – писмени покани до специализирани фирми и  обява в сайта на АДИС  ЕООД.

III. Краен срок за събиране на офертите: 01.04.2020 г. до 17,00 часа.

IV. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „ВеликоТърново“ № 27. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която са предложенията, единен идентификационен код /ЕИК/, седалище и адрес на управление, телефон и лице за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.