АДИС ЕООД на основание Заповеди № А-З-52/10.04.2020 и №А-З-58/16.04.2020 на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител  – регистрирана Служба по трудова медициа за абонаментно обслужване на персонала на АДИС ЕООД за реализиране на пълния задължителен обем от дейности, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Изисквания към кандидатите и предмета на поръчка:

  1. Общи изисквания към кандидатите: За умастие в процедурата кандидатите представят следните документи за легитимация: за юридически лица – нетърговци – документ за регистрация, за български юридически лица – търговци или кооперации – удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закона за ТР с посочване на ЕИК. Офертите се подписват от управляващия орган или упълномощено от него лице.
  2. Специални изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са регистрирани по реда на чл.25г от ЗЗБУТ и Наредба№3/25.10.2008г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина. Кандидатите представят към предложенията си Удостоверенеие за регистрация по чл. 25г, ал.2 от ЗЗБУТ.
  3. Изисквания към предмета на поръчката: Кандидатите представят цена за пълно годишно обслужване на 1 лице от персонала за дейността във връзка с обслужването по трудова медицина (за общ брой 100 човека); абонаментна такса за извършването на дейностите по ведомствен орган по здраве и безопасност, начин на плащане, срок на валидност на офертата. Цените на офертата да са посочени без ДДС.

Краен срок за събиране на офертите: 27.04.2020г., 17 часа.

Офертите, подписани от управляващ орган или упълномощено от него лице, се подават в сектор „Административно обслужване“ в запечатан плик, всеки работен ден от 9 до 17ч. или по пощата на адрес гр. София, ул. „Велико Търново“ 27. На плика да бъде написано за коя поръчка се кандидатства, името и адреса на подателя.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.