АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-64/18.05.2020 на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Оценка на работата на ЛПСОВ от инжeнeр-технолот и еднократна профилактика на локалното пречиствателно съоръжение на Апартаментен хотелски комплекс „Панчарево“- общи части на адрес бул. „Самоковско шосе“ № 233, гр. София“, съгласно Задание за офериране.

 Изисквания към кандидатите:

1.  Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия.

2.  Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление.

3.  При представяне на документите кандидатите прилагат оферта, която трябва да съдържа:

–    Ценово предложение по единични и общи цени съгласно количествената сметка;

–    Обща цена на поръчката и начин на плащане;

–    Срок за изпълнение на поръчката;

–    Гаранционен срок;

–    Валидност на офертата.

Краен срок за подаване на офертите: 27.05.2020 г. до 17,00 часа.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.