АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-84/02.07.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонтни работи по покрив на Ремонтни работи по покрив на тераса на ул. „Велико Търново“ №6, гр. София тераса на ул. „Велико Търново“ №6, гр. София.

Изисквания към кандидатите:

 1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия.

2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление.

3. При представяне на документите кандидатите прилагат оферта, която трябва да съдържа:

 • Ценово предложение по единични и общи цени съгласно количествената сметка;
 • Обща цена на поръчката и начин на плащане;
 • Срок за изпълнение на поръчката;
 • Гаранционен срок;
 • Валидност на офертата.

Краен срок на събиране на офертите: 15.07.2020 г. до 17.00 часа.

 1. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново” № 27 – по пощата или на ръка. На плика да бъдат записани:
 2. предметът на процедурата;
 3. местонахождението на обекта;
 4. името на фирмата, от която е предложението;
 5. адрес и телефон за обратна връзка.

Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.