АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-87/13.07.2020г на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка и монтаж на климатик Daikin FTXC35B/ RXC35B Sensfra 2019 за an. 17 на обект на АДИС ЕООД на ул. „Ф. Ж. Кюри“ №16, бл.155, гр. София.

I. Изисквания към кандидатите:

1.  Да  са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено  присъствие   на   пазара,  да   предоставят  гарантирана  услуга  с  определените  в заданието условия, както и референции за подобни обекти.

2.  Да представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране.

II. Краен срок за събиране на офертите: 22.07.20 г. до 17,00 часа.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504. ул. „ВеликоТърново“ № 27. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която са предложенията, единен идентификационен код /ЕИК/, седалище и адрес на управление, телефон и лице за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата.

За повече информация: Отдел ПСФ, Диляна Вачковска, тел. 0882177737, e-mail: dvachkovska@adis.bg.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.