АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-104/10.08.2020 на Управителя, обявява процедура за избор на изпълнител за за извършване на ремонт на покрив, фасадни мазилки, облицовки и външни настилки на Резиденция №14. Местонахождение: гр. София, ул. „21 век“ №69.

I. Изисквания към кандидатите:

 1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия.
 2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление.
 3. При представяне на документите кандидатите прилагат оферта, която трябва да съдържа:
 • Ценово предложение по единични и общи цени съгласно количествената сметка;
 • Обща цена на поръчката и начин на плащане;
 • Срок за изпълнение на поръчката;
 • Гаранционен срок;
 • Валидност на офертата.

II. Краен срок на събиране на офертите: 18.08.2020 до 17ч.

III. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ № 27 – по пощата или на ръка. На плика да бъдат записани:

 • предметът на процедурата;
 • местонахождението на обекта;
 • името на фирмата, от която е предложението;
 • адрес и телефон за обратна връзка.
  Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.