АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-65/18.05.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка на елементи за изграждане на сигнално-охранитлна система на обект на АДИС ЕООД на ул. „Йозеф Валдхард“ № 4, гр. София, съгласно Задание за офериране – неразделна част от настоящата Заповед.


I. Изисквания към кандидатите:

  1. Да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и в
    регистър на ЮЛНЦ, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и референции за подобни обекти.
  2. Да представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране.

II. Краен срок за събиране на офертите: 27.05.21 г. до 17,00 часа.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „ВеликоТърново“ № 27. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която е предложението, единен идентификационен код /ЕИК/, седалище и адрес на управление, телефон и лице за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата.

III. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодното предложение на база цена, срок и начин на плащане.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.