АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-103/30.07.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за оценка на работата на ЛПСОВ от инженер-технолог и еднократна профилактика с почистване на локалното пречиствателно съоръжение на Апартаментен хотелски комплекс „Панчарево“ – общи части на адрес бул. „Самоковско шосе“ №233, гр. София, съгласно задание за офериране.

Изисквания към кандидатите:

 1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия.
 2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище и адрес на управление.
 3. При представяне на документите кандидатите прилагат оферта, която трябва да съдържа:
  -ценово предложение по единични и общи цени, съгласно количествена сметка;
  -обща цена на поръчката и начин на плащане;
  -срок за изпълнение на поръчката;
  -гаранционен срок;
  -валидност на офертата.

Краен срок на събиране на офертите: 06.08.2021 г. до 17.00 часа.

Критерий за оценка: икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от следните критерии:
1. Цена на услугата;
2. Гаранционен срок на предоставените продукти и услуги;
3. Срок за изпълнине на услугата.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от три броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на офертите се удължава до 17,00 часа на 13.08.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 16.08.2021г. от 14,00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа или по пощата или на ръка на адрес: гр. София 1504, ул. „ВеликоТърново“ № 27.

На плика да бъдат записани:
-предмет на процедурата;
-местонахождението на обекта;
-името на фирмата, от която е предложението;
-адрес и телефон за обратна връзка

Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.