АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-128/10.09.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за Доставка, монтаж и настройка на плъзгаща дворна врата до 500 кг, съвместима с управление „Beninca“ на обект на АДИС ЕООД открит паркинг на ул. „Чарл Дарвин“ №25, бл. 2, гр. София.

Приблизителна стойност на услугата: 1100 лв. без ДДС.

Изисквания към кандидатите:

  1. Да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и в регистър ЮЛНЦ, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и референции за подобни обекти.
  2. Да представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране.

Краен срок за събиране на офертите: 23.09.2021г., до 17:00ч.

Критерий за оценка: икономически най-изгодното предложение на база цена, срок за доставка и гаранционен срок.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 3 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на офертите се удължава до 17,00 часа на 29.09.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 30.09.2021г. от 14,00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС  ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа или по пощата на адрес гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ № 27.

На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която е предложението, ЕИК, седалище и адрес на управление, телефон и лице за конаткт. Офертата е подписана от лице, представляващо фирмата и е положен печат на същата.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.