АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-144/ 05.10.2021г., открива процедура за избор на Изпълнител въз основа на не по-малко от 4/четири/ оферти за ..СМЯНА НА МЕТАЛНА ВХОДНА ДВОРНА ВРАТА В ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ НА БУЛ. ,ДЖ. БАУЧЕР“ № 22, ГР. СОФИЯ“, съгласно Задание за офериране.

I. Приблизителната стойност на услугата е 3 089,17 лв. (три хиляди осемдесети девет лева и 17 стотинки) без ДДС.

II. Изисквания към кандидатите:

  1. Да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и в регистър на ЮЛНЦ, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и референции за подобни обекти.
  2. Да представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране.

III. Краен срок за събиране на офертите: 14.10.2021 г.до 17,00 часа.

IV. Утвърждавам критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодното предложение на база цена, срок за доставка и гаранционен срок.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от три броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на офертите се удължава до 17.00 часа на 21.10.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 22.10.2021г. от 14,00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9,00 до 17.00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „ВеликоТърново“ № 27. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която е предложението, единен идентификационен код /ЕИК/, седалище и адрес на управление, телефон и лице за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.