АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-184/16.11.2021г. на Управителя, открива процедура по проучване и събиране на оферти за предлаганите на българския пазар микровълнови печки, професионални електрически скари и ръчни миксери за нуждите на Хранителния блок на МВнР.

Офертите се подават в Деловодството на АДИС ЕООД на адрес: гр. София. ул. „Велико Търново“ № 27 или на електронният адрес: delovodstvo@adis.bg. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.

Офертите се подписват от упълномощен представител на кандидата и в тях се посочва цената за брой, в български лева, без ДДС.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.