АДИС ЕООД  на основание Заповед № А-З-14/ 09.02.2022г. на Управителя, открива конкурс за избор на застраховател за предоставяне на застрахователна услуга на групи имущества:

1. Описание на обекта на конкурса: 1. Непроизводствени сгради; 2. Машини, съоръжения и оборудване; 3. Стопански инвентар; 4. Произведения на изкуството – подробно описани в приложение № 1 – Активи, балансова стойност, неразделна част от настоящото решение; 5. Гражданска отговорност към трети лица, възникнала вследствие на проявление на покрит по полицата риск.

2. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците:

 2.1.Участниците в конкурса следва да представят предложенията си по групи имущества, за които осигуряват застрахователно покритие срещу посочените рискове – съгласно образеца на ценовото предложение към настоящото решение.

 2.2.Участниците следва да отговарят на изискванията на чл.12, ал.1 от Кодекса за застраховането и да притежават лиценз, в обхвата на който са включени рисковете, посочени в настоящата конкурсна процедура.

        2.3. Срок на застрахователния договор: 1 година, считано от датата на сключване на полицата.

       3. Дата, място и час на отваряне на конкурсните предложения: на 25.02.2022г. от 11.00ч. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27. Краен срок за приемане на предложенията за участие: до 16.30 ч. на 24.02.2022г.

         4. Конкурсна документация: Конкурсната документация се закупува в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 11.02.2022г. от 10.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 20 лв. без включен ДДС, внесена на касата на дружеството или по банков път по следната банкова сметка: IBAN: BG73CECB979010B2017700, банка ЦКБ АД. Краен срок за закупуване на конкурсна документация – до 16.00ч. на 23.02.2022г.

         5. Условия за оглед: всеки вторник и четвъртък от 15.00ч. до 17.00ч. след предварителна заявка: на тел. 0882/177780.

6. Списък на документите, които следва да се представят от кандидатите:

6.1. Заявление за участие – по образец;

6.2. Документи за легитимация: за български юридически лица – търговци –  да посочват Единен идентификационен код (ЕИК) за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице – съответният документ трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която е установено лицето и да се представи в официален превод на български език;

6.3. Документ за закупена конкурсна документация;

6.4. Списък на документите, съдържащи се в предложението – по образец;

6.5. Ценово предложение, съгласно образеца към документация – „Предлагана цена“;

6.6. Лиценз по чл. 29 от Кодекса на застраховането, респ. съответен документ за дружествата по глава четвърта, раздел ІІ от Кодекса за застраховането, удостоверяващ правото участника да застрахова рисковете, посочени в настоящата конкурсна документация;

6.7. Общи условия по застраховка „Имущества”;

6.8. Проект на договор (полица);

6.9. Изрично пълномощно – в случай, че заявлението за участие, ценовото предложение и останалите документи не са подписани от представляващия орган, съгласно официалната регистрация на кандидата;

6.10. Други документи – по преценка на кандидата.

ІI. Критерий за оценка – икономически най-изгодното предложение

Ако някой от участниците не отговаря на някой от критериите, същият не се допуска до класиране.

За всички актуални конкурсни процедури, посетете категория Поръчки.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.