АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-26/07.03.2022г. на Управитял, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга „Изработка и доставка на работни облекла, работни обувки и сабо“, за персонала на сектор „Столово хранене“, съгласно изисквания описани в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.

Критерии за оценка – икономически най-изгодното предложение, като комисията за избор на доставчик се ръководи от следните критерии: съотношение качество/цена; срок на изпълнение на поръчката; гаранционен срок.

Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – с посочване на Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие, както и такива, които не са доказали своята идентификация.

Начин и срок за подаване на офертите и каталозите: Кандидатите посочват в офертите си наименование на кандидата, ЕИК, адрес и телефон за контакти. Офертите задължително се подписват от управляващия орган или упълномощено от него лице (с приложено пълномощно към документацията). Представените предложения трябва да са в съответствие с изискванията към предмета на поръчката, приложени към настоящата заповед – Приложение № 1, като се посочва съответния гаранционен срок за отделните артикули.

Офертите се подават в деловодството на АДИС ЕООД всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа или на електронен адрес: deIovodstvo@adis.bg.

Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. Върху плика се посочват данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон.

Краен срок за подаване на офертите: до 17.00 часа на 14.03.2022г.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17,00 часа на 21.03.2022 г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 22.03.2022 г. 10,00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

За още поръчки и конкурси посетете Категория Поръчки.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.