АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-50/20.04.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за изпиране, сушене и гладене на спално бельо, хавлиени кърпи, покривки, одеяла, карета, пердета, възглавници и др. за нуждите на ПС АДИС, к. к. „Златни Пясъци“, за сезон ЛЯТО 2022г.

I. Изисквания към кандидатите:

-Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, за което посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица или еднолични търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – не се допускат до участие.

-Кандидатите трябва да представят минимум 5 референции от възложители за извършени сходни дейности, удостоверяващи изпълнение на сходни услуги на минимум 5 клиента – хотели със сходни по обем поръчки.

-Кандидатите следва да представят попълнена оферта по образец, представляваща приложение към настоящата заповед.

Критерий за оценка: Икономически най-изгодната оферта, като комисията се ръководи от следните показатели: цена, качество, срок на изпълнение, взимане от място и обратна доставка до ПС АДИС, к. к. „Златни Пясъци“, начин на плащане.

Офертите се подават до 17.00 ч. на 03.05.2022г. лично или по пощата в запечатан плик в деловодството на АДИС ЕООД на адрес: гр. София, ул. Велико Търново №27 всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа или на електронен адрес: delovodstvo@adis.bg. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. Върху плика се посочват данните на кандидата и процедурата, за която се подават. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 09.05.2022г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 10.05.2022г. от 10.00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подписват от законния представител или от упълномощен представител на кандидата и в тях се посочва цената за кг. сухо пране, в български лева без ДДС. Към офертите се прилагат необходимия брой референции и удостоверение за актуално състояние от ТРРЮЛНЦ или се посочва ЕИК на кандидата.

За още поръчки и конкурси посетете Категория Поръчки.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.