АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-96/29.06.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонтни дейности по настилки в западния двор на имота на ул. „Йозеф Валдхард“ №5, съгласно Техническото задание – неразделна част от настоящата Заповед, разделено по позиции, както следва:
Позиция А: „Направа нова армирана бетонова настилка“ – Резиденция №4
Позиция Б: „Доставка и полагане ударопоглъщаща, тартанова настилка с EPDM гранули с аром биндер“ – Резиденция №4
Местонахождение: гр. София, ул. „Йозеф Валдхард“ №5.

Изисквания към кандидатите:

 1. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, да предоставят изпълнение на услуга с определените в заданието условия.
 2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище и адрес на управление.
 3. Кандидатите задължително прилагат оферта, изготвена съгласно приложеното задание за офериране, съдържащо количествена сметка. Офертата може да се отнася само за позиция „А. – Направа нова армирана бетонова настилка“ или Позиция „Б. – Доставка и полагане ударопоглъщаща, тартанова настилка с EPDM гранули с аром биндер“, както и за двете позиции А и Б, представени с отделни КСС в една оферта.

Офертите трябва да съдържат:

 • Количествено-стойностни сметки (Приложение №1 и Приложение №2) попълнени с единични и общи цени на посочените в количествените сметки видове СМР;
 • Попълнена оферта – Обр. 1, отнасяща се за позицията (позициите А и Б), за която (които) кандидатства участникът в процедурата.

Срок за изпълнението на ремонтните работи – до 10.08.2022 г.

Краен срок на събиране на офертите: 05.07.2022 г. до 17.00 часа.

Утвърждавам критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта, съгласно Методика за оценяване, неразделна част от настоящата заповед.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 12.07.2022 г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 13.07.2022 г. от 10.30 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ №27 – по пощата или на ръка. На плика да бъдат записани:

 • предметът на процедурата;
 • името на обекта;
 • името на фирмата, от която е предложението;
 • адрес и телефон за обратна връзка.
  Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.