АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Основен ремонт на хидроизолацията на покрива на културния център на посолството на Япония, съгласно Техническото задание – неразделна част от настоящата Заповед.
Местонахождение: гр. София, ул. „Люлякова градина“ №14.

Изисквания към кандидатите:

 1. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, да предоставят изпълнение на услуга с определените в заданието условия.
 2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище и адрес на управление.
 3. Кандидатите задължително прилагат оферта, изготвена съгласно приложеното задание за офериране. съдържащо количествена сметка. Офертите трябва да съдържат:
 4. Количествено-стойностна сметка (Приложение №1) попълнени с единични и общи цени на посочените в количествените сметки видове СМР;
 5. Попълнена оферта – Обр. 1;.

Краен срок на събиране на офертите: 05.10.2022 г. до 17.00 часа.

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта, съгласно Методика за оценяване, неразделна част от настоящата заповед.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 10.10.2022 г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 11.10.2022 г. от 10.30 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ №27 – по пощата или на ръка.

На плика да бъдат записани:

 • предметът на процедурата;
 • името на обекта;
 • името на фирмата, от която е предложението;
 • адрес и телефон за обратна връзка.
  Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице. представляващо фирмата и с положен печат на същата.
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.