АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-189/01.11.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Извършване на ремонтни работи за подмяна улуци и ламаринени обшивки.
Обект: Надземен гараж.
Местонахождение: гр. София, ул. „Париж“ № 14.

Изисквания към кандидатите:

  1. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да предоставят изпълнение на услуга с определените в заданието условия.
  2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Пдинен идентификационен код (ЕИК), седалище и адрес на управление.
  3. Кандидатите задължително прилагат оферта, изготвена съгласно приложените техническа спецификация и количествена сметка. Офертата трябва да съдържа:
  • Количествено-стойностна сметка (Приложение №2) попълнена с единични и общи цени на посочените в количествената сметка видове СМР;

Критерий за оценка на офертите: съгласно Методика за оценяване към настоящата заповед.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 16.11.2022 г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 17.11.2022 г. от 10.30 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ №27 – по пощата или на ръка.

На плика да бъдат записани:

  • предметът на процедурата;
  • името на обекта;
  • името на фирмата, от която е предложението;
  • адрес и телефон за обратна връзка.
    Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.