АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-204/14.11.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Профилактика и почистване на ЛПСОВ в Апартаментен хотелски комплекс „Панчарево“- общи части на адрес бул. „Самоковско шосе“ № 233, гр. София“, съгласно Задание за офериране.

Изисквания към кандидатите:

 1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия.
 2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление.
 3. При представяне на документите кандидатите прилагат оферта, която трябва да съдържа:
 • Ценово предложение по единични и общи цени съгласно количествената сметка;
 • Обща цена на поръчката и начин на плащане;
 • Срок за изпълнение на поръчката;
 • Гаранционен срок;
 • Валидност на офертата.

Краен срок за събиране на офертите: 21.11.2022 г. до 17,00 часа.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от минимално-изискуемия брой оферти по заповед № 4/06.01.2011 г, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17,00 часа на 25.11.2022 г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 28.11.2022 г. от 14,00 часа, на което да да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодното предложение като комисията се ръководи от следните критерии:

 1. Цена на услугата;
 2. Срок за изпълнение на услугата.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „ВеликоТърново“ № 27 – по пощата или на ръка. На плика да бъдат записани:

 • предметът на процедурата;
 • местонахождението на обекта;
 • името на фирмата, от която е предложението;
 • адрес и телефон за обратна връзка.
  Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.