АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на един брой Мултифункционално устройство

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З- 6/20.01.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на 1 брой Мултифункционално устройство, със следните параметри: монохромен, лазерен, двустранно печатащи с размер на листа А4. I. Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – да посочват Единен идентификационен код (ЕИК) за регистрация или пререгистрация по Закон...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за Изготвяне на схеми за евакуация

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-1/08.01.2021 на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за Изготвяне на схеми за евакуация в съответствие с наредба №8181з-647/2014г за ПНПБЕО за гараж на АДИС ЕООД с административен адрес ул. „Париж“ №14, гр. София, съгласно Задание за офериране – неразделна част от настоящата Заповед. I. Изисквания към кандидатите:...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за закупуване на ел. уреди

АДИС ЕООД въз основа на Заповед №А-З-177/21.12.2020г. на Управителя, откривапроцедура за избор на изпълнител за закупуването на: 1. Електрическа печка с керамичен плот и размери 50х60см. 2. Абсорбатор с размер 60см за нуждите на Вила АДИС. к.к „Боровец”. Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закон...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Закупуване допълнителни пожарогасителни средства за гараж на обект на АДИС ЕООД на ул. „Париж“ №14, гр. София

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-170/17.12.2020г. на Управителия, открива процедура за избор на Изпълнител за  „Закупуване допълнителни пожарогасителни средства за гараж  на обект на АДИС ЕООД на ул. „Париж“ №14, гр. София“ съгласно Задание за офериране – неразделна част от настоящата Заповед. I. Изисквания към кандидатите: Да  са юридически лица, регистрирани по Търговския закон...

Прочети още

„АДИС“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за възлагане и изпълнение на оценки и актуализацията на такива

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-165/30.11.2020 г. На Управителя, открива процедура за събиране на ценови предложение /оферти/ за избор на Изпълнител за възлагане и изпълнение на оценки и актуализацията на такива. Периодът на предоставяне на услугата е 3 /три/ години.I. Критерий за оценка на ценовите предложения: най-ниска цена за всяка отделна позиция. Класирането ще...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за Проектиране и изграждане на „Пожароизвестителна уредба с инсталация“ и абонаментен сервиз за административната сграда на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-157/29.10.2020 на Управителя, откриа процедура за избор на изпълнител за  Проектиране и изграждане на „Пожароизвестителна уредба с инсталация“  и абонаментен сервиз за административната сграда на АДИС ЕООД, находяща се на ул. „Велико Търново“ № 27“, съгласно Задание за офериране. Изисквания към кандидатите: Да  са юридически лица, регистрирани по Търговския...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за Демонтаж, доставка, монтаж и пускане в действие на нова видеодомофонна система на обект на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-156/28.10.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за Демонтаж на съществуваща, доставка, монтаж и пускане в действие на нова двупроводна видеодомофонна система чрез използване на съществуващото кабелно трасе на обект на АДИС ЕООД на ул. „Саша Попов“ №33, гр. София, съгласно Задание за офериране. Изисквания към кандидатите:...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител на услуга Извършване на периодични медицински прегледи на работници и служители на „АДИС“ ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-155/27.10.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител на услуга Извършване на периодични медицински прегледи на работници и служители на „АДИС“ ЕООД. I. Критерии за оценка: предложена отпимална цена, съобразно изискванията на процедурата. II. Изисквания към кандидатите: Кандидатите – да бъдат регистрирани като лечебни заведения в регистъра на...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на на Доставчик за услугата „Абонамент и доставка на периодични издания“ за 2021 г.

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-151/15.10.2020г на Управителя, открива процедура за избор на Доставчик за услугата „Абонамент и доставка на периодични издания“ за 2021 г. I. Изисквания към доставчика – сигурност, определен час на ежедневна доставка, доставка в отдалечен офис, допълнителни бонуси.Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – задължително представят извлечение от...

Прочети още

„Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД открива процедура за избор на изпълнител на куриерска услуга.

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-147/09.10.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител на куриерска услуга. I. Изисквания към изпълнителя на куриерската услуга: Изпълнителят е длъжен да осигурява доставката на куриерските пратки на дружеството до съответния получател в срока, указан от подателя. Максималната годишна стойност на доставките е до 3000 лева, без ДДС....

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.