АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за Демонтаж, доставка, монтаж и пускане в действие на нова видеодомофонна система на обект на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-156/28.10.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за Демонтаж на съществуваща, доставка, монтаж и пускане в действие на нова двупроводна видеодомофонна система чрез използване на съществуващото кабелно трасе на обект на АДИС ЕООД на ул. „Саша Попов“ №33, гр. София, съгласно Задание за офериране. Изисквания към кандидатите:...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител на услуга Извършване на периодични медицински прегледи на работници и служители на „АДИС“ ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-155/27.10.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител на услуга Извършване на периодични медицински прегледи на работници и служители на „АДИС“ ЕООД. I. Критерии за оценка: предложена отпимална цена, съобразно изискванията на процедурата. II. Изисквания към кандидатите: Кандидатите – да бъдат регистрирани като лечебни заведения в регистъра на...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на на Доставчик за услугата „Абонамент и доставка на периодични издания“ за 2021 г.

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-151/15.10.2020г на Управителя, открива процедура за избор на Доставчик за услугата „Абонамент и доставка на периодични издания“ за 2021 г. I. Изисквания към доставчика – сигурност, определен час на ежедневна доставка, доставка в отдалечен офис, допълнителни бонуси.Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – задължително представят извлечение от...

Прочети още

„Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД открива процедура за избор на изпълнител на куриерска услуга.

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-147/09.10.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител на куриерска услуга. I. Изисквания към изпълнителя на куриерската услуга: Изпълнителят е длъжен да осигурява доставката на куриерските пратки на дружеството до съответния получател в срока, указан от подателя. Максималната годишна стойност на доставките е до 3000 лева, без ДДС....

Прочети още

„АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ за изработване на 1000 броя големи и 1000 броя малки рекламни торби с логото на „АДИС“ ЕООД.

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-146/08.10.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за изработване на 1000 /хиляда/ броя големи рекламни торби с логото на АДИС ЕООД и 1000 /хиляда/ броя малки рекламни торби с логото на АДИС ЕООД. І. Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – представят удостоверение за регистрация...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АДИС” ЕООД за 2020г.

На основание Заповед № А-З-142/06.10.2020г. на Управителя, „АДИС” ЕООД открива процедура за събиране на оферти за избор на Изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АДИС” ЕООД за 2020г. І. Балансова стойност на активите на АДИС ЕООД към 31.12.2019 г. – 87 705 хил. лева. ІІ. Изисквания към кандидатите: 1....

Прочети още

„АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга Извършване на лабораторни изследвания на кръв и урина

АДИС ЕООД На основание Заповеди № А-З-109/21.08.2020г. и А-З-115/04.09.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга Извършване на лабораторни изследвания на кръв и урина на 94 работници и служители на „АДИС” ЕООД“, съгласно Приложение № 1. ІІ. Изисквания към кандидатите: Кандидатите – да бъдат регистрирани като лечебни заведения за извънболнична...

Прочети още

„Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД обявява процедура за избор на на доставчик на нетна активна електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-107/19.08.2020г. на Управителя, се открива процедура за избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на АДИС ЕООД, за срок от 1 година за обекти, описани в документацията за доставка на електрическа...

Прочети още

„Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител за извършване на ремонт на покрив, фасадни мазилки, облицовки и външни настилки на Резиденция №14

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-104/10.08.2020 на Управителя, обявява процедура за избор на изпълнител за за извършване на ремонт на покрив, фасадни мазилки, облицовки и външни настилки на Резиденция №14. Местонахождение: гр. София, ул. „21 век“ №69. I. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в...

Прочети още

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД открива процедура за избор на застрахователна компания

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-102/07.08.2020 на Управителя, открива конкурсна процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна „Гражданска отговорност“ и Каско (клауза П) за притежаваните от Дружеството моторни превозни средства по приложение №1. 1. Общи и специални изисквания към участниците:  – Участниците следва да отговарят на изискванията на чл.8, ал.1 от...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.