АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик на един брой Мултифункционално устройство

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З- 6/20.01.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на 1 брой Мултифункционално устройство, със следните параметри: монохромен, лазерен, двустранно печатащи с размер на листа А4. I. Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – да посочват Единен идентификационен код (ЕИК) за регистрация или пререгистрация по Закон...

Прочети още

Агенция Дипломатически имоти в страната ЕООД обявява търг за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на Дружеството – Със заповеди № А-З-12/ 29.01.2021г. и № А-З-13/ 29.01.2021г., търговете са приключили и заинтересованите лица са уведомени.

АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-3/11.01.2021г. на Управителя, открива процедура за провеждане на търг за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на Дружеството в съответствие с изискванията на Приложение №1 към чл. 29, ал.2 и от ППЗПП на следните товарни автомобили, подробно описани по позиции, при следните условия: – Позиция 1 (п.1) – товарен автомобил...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за Изготвяне на схеми за евакуация

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-1/08.01.2021 на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за Изготвяне на схеми за евакуация в съответствие с наредба №8181з-647/2014г за ПНПБЕО за гараж на АДИС ЕООД с административен адрес ул. „Париж“ №14, гр. София, съгласно Задание за офериране – неразделна част от настоящата Заповед. I. Изисквания към кандидатите:...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.