АДИС ЕООД открива процедура за доставчик за Паркетчийски услуги

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З- 17/21.02.2022г. наУправителя, открива процедура за избор на изпълнител въз основа на не по-малко от 4 /четири/ бр. оферти за: „Паркетчийски услуги“, съгласно Техническото задание – неразделна част от настоящата Заповед. Стойността на поръчката е с приблизителен размер 4 000 (четири хиляди) лв. без ДДС. Изисквания към кандидатите: 1. Кандидатите...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик за Закупуване на настолен компютър

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-16/ 10.02.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик въз основа на не по-малко от 3 /три/ оферти за: „Закупуване на настолен компютър„, съгласно Техническото задание – неразделна част от настоящата Заповед. Стойност на поръчката: в размер на около 1 300 (хиляда и триста) лв. без ДДС. Изисквания...

Прочети още

АДИС ЕООД открива конкурс за избор на застраховател

АДИС ЕООД  на основание Заповед № А-З-14/ 09.02.2022г. на Управителя, открива конкурс за избор на застраховател за предоставяне на застрахователна услуга на групи имущества: 1. Описание на обекта на конкурса: 1. Непроизводствени сгради; 2. Машини, съоръжения и оборудване; 3. Стопански инвентар; 4. Произведения на изкуството – подробно описани в приложение № 1 – Активи, балансова...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.