Вид търг: електронен търг чрез електронната платформа за продажба на имоти по чл. 15 и следващите се от Наредбата и Решение № А-З-15/05.02.2020г.

Относно: продажба

Имот: Апартамент № 16, с идентификатор 07079.607.21.1.52, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. „Лазур“, бл. 21, вх. 3, ет. 6, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.607.21, брой нива на обекта: 1.

ЗП

Описание: Апартамент № 16, с идентификатор 07079.607.21.1.52, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения.

Предназначение на имота: жилище, апартамент

Начална цена: 66 400 лева (шестдесет и шест хиляди и четиристотин лева) без ДДС.

Стъпка за наддаване: 670 лева без ДДС.

Начален час: 14:00 ч

Огледи: Кандидатите могат да извършват оглед на имота в срока, определен за краен срок, съгласно чл.7, ал.3 от Наредбата. Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден след предварителна заявка на тел: 0882/177782 и предоставено от кандидата потвърждение за регистрация в електронната платформа със заличени данни за уникален идентификационен код (УИК) на кандидатите

Начин на плащане на цената: плащането ще се извърши в срока, посочен в условията на тръжните документации, по банков път в лева.

Депозит за участие: 20 000 лева.

Депозитът се заплаща по банков път по следните банкови сметки:

в лева – IBAN BG73CECB979010B2017700, BIC код CECBBGSF или

в евро IBAN BG87CECB979014B2017700, BIC код CECBBGSF, „Централна кооперативна банка” АД по фиксинга на БНБ в деня на нареждане на превода – при условията и в срока, посочени в тръжните документации.

Срок за регистрация за участие в платформата за електронте търгове при условията на чл.16, ал.3, т.8 във връзка с чл.7, ал.3 от Наредбата.

Срок на валидност на търга: 2 месеца от публикуване на решенията на електронната платформа.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.