АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД на основание Заповед № А-З- 26/25.02.2020г. на Управителя, се открива процедура за избор на изпълнител за извършване на дезинсекция, дератизация и мониторинг в обекти на АДИС ЕООД, посочени в Приложение №1.

Изисквания към предмета на поръчката: Кандидатите посочват в офертите си цена за еднократно третиране без ДДС за всяка позиция, съгласно образеца на ценовото предложение – Приложение №2.

Изисквания към кандидатите: участниците следва да са юридически лица и специализирани фирми и организации, извършващи дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни (ДДД) дейности, вписани в регистъра към Министерство на здравеопазването, съгласно чл.12 от Наредба №1 от 05.01.2018г. за условията реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации могат да се извършват само от лица, придобили правоспособност за това.

Кандидатите писмено декларират/потвърждават в офертите си наличието на горните обстоятелства.

Юридическите лица – нетърговци – представят документ за регистрация; юридическите лица – търговци – представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закона за търговския регистър или посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридическите лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър, не се допускат до участие, както и такива, които не са удостоверили писмено своята идентификация и правоспособност по посочения по – горе начин.

Начин и срок на подаване на офертите: в деловодството на АДИС ЕООД всеки работен ден от 9 до 17 часа в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се посочват данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. Ако кандидатът изпраща офертата си чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на офертата също е за негова сметка. Краен срок за подаване на офертите: до 17,00 часа на 11.03.2020г.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.