АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-31/06.03.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик, на летни гуми за автомобилите, собственост на АДИС ЕООД, съгласно изисквания описани в Приложение № 1

Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – с посочване на Единен идентификационен код (ЕИК). Не се допускат до участие юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и такива, които не са доказали своята идентификация.

Начин и срок за подаване на офертите:

1. Кандидатите посочват в офертите си пълното наименование на кандидата, ЕИК, адрес и телефон за контакти. Офертите задължително се подписват от законния представител или упълномощено от него лице (с приложено пълномощно към документацията). Представените предложения трябва да са в съответствие с изискванията към предмета на доставката, приложени към настоящата заповед – Приложение № 1, като посочват гаранционен срок за отделните артикули.

2. Офертите се подават в деловодството на АДИС ЕООД всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа или на електронен адрес: delovodstvo@adis.bg. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. Върху плика се посочват данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. Краен срок за подаване на офертите: до 17.00 часа на 20.03.2020 г.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.