АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-55/13.04.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на 72 броя нови видеокамери, 11 броя DVR и консумативи необходими за цялостното изграждане и функциониране на системите за видеонаблюдение, за нуждите на АДИС ЕООД, както следва:

Изисквания за 72 броя видеокамери:

Резолюция – мин. 2 MP FullHD, с възможност за нощно наблюдение и минимален обхват на действие 50 м;

Заснемане – цветно;

Монтаж – задължително за външен монтаж.

Изисквания към 11 броя DVR:

DVR 16к- 2 бр;

DVR 8k -7 бр;

DVR 4k – 2бр;

Рекордер – цифров;

Скорост на запис – мин. 240 кад/сек;

Мониторни изходи – HDMI – до 4к, VGA – 1080p.

Изисквания към консумативите към видеонаблюдението:

Твърди дискови за записване на инфо. – 11 броя с мин. обем за съхранение 2000 GB;

Монитори – 11 броя, с резолюция мин. 1920 х 1080 FullHD и мин. 22 инча;

Захранвания;

Колектори;

Съединителни кутии;

Кабел – екранен, с външна оплетка и UV защита;

Монтаж.

Гаранционен срок минимум 24 месеца, като всички разходи по отстраняването на гаранционните проблеми, ремонти или замяна на дефектирали части по време на гаранционния срок и транспортирането на видеокамерите и DVRте до оторизирания сервиз да са за сметка на изпълнителя.

Изисквания към кандидатите: Участниците следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и следва да представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закона за търговския регистър или посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридическите лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър, не се допускат до участие, както и такива, които не са удостоверили писмено своята идентификация и правоспособност по посочения по-горе начин.

Начин и срок на подаване на офертите: в деловодството на АДИС ЕООД всеки работен ден от 9 до 17 часа в запечатан непрозрачен плик. Върху плика кандидатите посочват наименование (фирма), адрес за кореспонденция и телефон за връзка, процедурата, за която се подават. В офертата се посочва ЕИК на кандидата. Ако кандидатът изпраща офертата си чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на офертата също е за негова сметка.

Краен срок за подаване на офертите: до 17,00 часа на 15.05.2020г. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата за съответната позиция се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17,00 часа на 27.05.2020г.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.