„Агенция Дипломатически имоти в страната“ ЕООД, на основание Заповед № А-З-66/21.05.2020 на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка и монтаж на 2 бр. нови климатици Daikin FTXB35C/RXB35C за ап. 2 на ул. ”Майор Юрий Гагарин” № 22, бл. 154.

Изисквания към кандидатите:

– Да са юридически лица, регистирани по Търговския Закон и вписани в Търговския регисър, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и референции за подобни обекти.

– За представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД всеки работен ден от 9 до 17 часа в запечатан плик или по пощата на адрес: гр. София, ул. „Велико Търново“ №27.

Върху плика кандидатите посочват наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление, телефон и лице за контакт.

Офертата трябва да е подписана от лице представляващо фирмата и да е положен печат на същата.

Краен срок за подаване на офертите: до 17ч. на 04.06.2020г.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.