АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-99/30.07.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка и монтаж на три броя климатизатора GREE GWH18AAD-K6DNA4B Вога ЕСО – 18000ВШ – 1 бр. и GREE GWH12AAB – K6DNA4A Bora ECO – 12000BIU – 2 бр. на обект на АДИС ЕООД на ул. „Шипка“ № 50, гр. София, съгласно Задание за офериране.

I. Изисквания към кандидатите:
1. Да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и референции за подобни обекти.

2. Да представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране.

II. Краен срок за събиране на офертите: 12.08.2020 г. до 17,00 часа.

III. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „ВеликоТърново“ № 27. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която са предложенията, единен идентификационен код /ЕИК/, седалище и адрес на управление, телефон и лице за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата.

За повече информация:

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.