АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-26/ 11.03.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга Извършване на лабораторни изследвания с количествен тест за антитела за COVID-19 на работници и служители на АДИС ЕООД.

І. Критерии за оценка: предложена най-ниска цена.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

  1. Кандидатите – да бъдат регистрирани като лечебни заведения за извънболнична помощ в регистъра на Районната здравна инспекция, като към офертите си посочват под кой номер са вписани в регистъра.
  2. Да извършат вземането на лабораторните проби на място посочено от АДИС ЕООД.

            III. Срок за подаване на офертите: до 15.03.2021 г. до 12.00 часа. Кандидатите подават по мейл, лично или по пощата документите си,  като се упоменава и процедурата за която се кандидатства.

Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. При приемане на заявлението за участие, върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са получени след изтичането на крайния срок. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.

            Офертите се подават до посочения краен срок на email: delovodstvo@adis.bg, в деловодството на „АДИС” ЕООД, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа или по пощата на адрес: гр.София 1504, ул. „Велико Търново” № 27. На плика да бъде записано името на кандидата, адрес за кореспонденция и процедурата за която се кандидатства.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.