I. АДИС ЕООД на основение Заповед № А-З-39/16.04.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на Доставчик на услугата „Абонаментно почистване и хигиенизиране на обекти на АДИС ЕООД“, за период от три години, съгласно Приложение №1 – Списък на обектите, подлежащи на абонаментно почистване и хигиенизиране и Приложение №2 – Технология на работата.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

А. Правоспособност:

Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, за което посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица или еднолични търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – не се допускат до участие.

Б. Технически и професионални способности – Всеки кандидат следва да притежава следните минимални технически и професионални способности:

Кандидатите следва да притежават професионален опит минимум 5г.

Кандидатите следва да са изпълнили през последните 5 години от датата на подаване на офертата минимум 2 дейности с предмет и обем, които са идентични или сходни с предмета на настоящата процедура. Под изпълнени, следва да се разбира тези услуги, свързани с вътрешното почистване на сгради /ръчно и машинно/ с приблизителна/сходна площ с Приложение № 1 от процедурата.

Кандидатите следва да предоставят минимум 5 референции за извършени сходни почистващи дейности.

Кандидатите следва да разполагат с техническо оборудване /съоръжения, необходими за изпълнение на процедурата, както и да използват професионални и висококачествени почистващи и миещи препарати, снабдени със сертификати за качество и одобрени от Министерството на здравеопазването.Списък на документите, които следва да се представят от кандидатите за допускането им до участие:

Документ, доказващ изискуемия професионален опит и услуги предмет на настоящата процедура;

Списък на извършените идентични или сходни услуги. В списъка се посочва описание на изпълнените услуги, стойност в лева без ДДС, период на изпълнение (начална и крайна дата на изпълнение) и получател (наименование и адрес) на услугата;

Референции за почистващи услуги, удостоверяващи качествено и пълно изпълнение на услугата;

Декларация за притежавано техническо оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на процедурата с посочени технически характеристики.

Декларация (свободен текст), че при изпълнение на процедурата ще се използват професионални и висококачествени почистващи и миещи препарати, снабдени със сертификати за качество и одобрени от Министерството на здравеопазването.

III. Списък на документите, които следва да се представят от кандидатите за допускането им до участие.

 1. Документ, доказващ изискуемия професионален опит и услуги предмет на настоящата процедура;
 2. Списък на извършените идентични или сходни услуги. В списъка се посочва описание на изпълнените услуги, стойност в лева без ДДС, период на изпълнение (начална и крайна дата на изпълнение) и получател (наименование и адрес) на услугата;
 3. Референции за почистващи услуги, удостоверяващи качествено и пълно изпълнение на услугата;
 4. Декларация за притежавано техническо оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на процедурата с посочени технически характеристики.
 5. Декларация (свободен текст), че при изпълнение на процедурата ще се използват професионални и висококачествени почистващи и миещи препарати, снабдени със сертификати за качество и одобрени от Министерството на здравеопазването.
 6. Ценово предложение – приложение №3 по образец, неразделна част от настоящата заповед.
  Ценовото предложение следва да се представи в отделен запечатан непрозрачен малък плик с надпис „Предлагана цена“. Извън плика с надпис „Предлагана цена“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Цената се посочва в български лева без ДДС, като за абонаментното почистване се посочва месечна цена, а за основно почистване – единична цена за еднократна услуга. Към офертата се посочва ЕИК на кандидата. Офертите трябва да бъдат валидни най-малко 3 месеца от крайния срок за получаването им.
 7. Изрично нотариално заверено пълномощно – оригинал, в случай, че кандидатът се представлява от упълномощен представител.
  Всички изискуеми документи, в т.ч. и ценовото предложение следва да бъдат  подписани от представляващия кандидата или от упълномощено лице.Условия за оглед: след предварителна заявка на телефон 0882/17 77 80.

IV. Условия за оглед: след предварителна заявка на телефон 0882/17 77 80.

V. Критерий за оценка на офертите: най-ниска обща цена за абонаментно и основно почистване за всички обекти на годишна база.

VI. Насрочвам заседание на комисията на 28.04.2021г. от 10.00 часа, на която дата комисията да разгледа, оцени и класира събраните оферти от кандидатите.

VII. Изброените документи от раздел III от настоящата заповед се представят в запечатан голям непрозрачен плик, върху който задължително се посочват наименованието на кандидата, ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон за контакти и процедурата, за която кандидатства. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. При приемане на офертите, върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата на получаването. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите офертите, които са получени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, както и когато върху плика не са посочени данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон.

VII. Начин и срок за подаване на офертите: Офертите се подават в срок до 17.00 часа на 27.04.2021г. в деловодството на АДИС ЕООД  на адрес: гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 07.05.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 10.05.2021г. 10.00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.