АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-59/15.05.2021 на Управителя, открива процедура въз основа на не по-малко от 4 оферти, за избор на доставчик на 20 (двадесет) броя двулицеви матраци за единични легла с размери 190/90 см. и 18-20 см. Височина, за нуждите на ПС АДИС, к. к. „Златни Пясъци“ с включена в цената доставка до ПС АДИС.

Критерии за оценка – икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от следните критерии:

                 – П.1 – предлагана цена – 70%;

                 – П.2 – гаранционен срок – 20%;

                 – П.3 – срок на доставка – 10%;

                 На участника дал най-благоприятна оферта по всеки отделен показател се дават максимално количество точки – 100 т. Крайната оценка на всеки кандидат се получава по следната формула:

                 КО = П.1*0,70 + П.2*0,20 + П.3*0,10

Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, за което посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица или еднолични търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – не се допускат до участие.

Оферти със срок на доставка повече от 30 /тридесет/ дни няма да бъдат разглеждани.

Офертите се подават до 17:00 часа на 20.05.2021г. на адрес: гр. София, ул. „Велико Търново“ №27, лично или по пощата в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочват данните на кандидата, процедурата, за която се кандидатства, адрес за кореспонденция и телефон. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 27.05.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 28.05.2021г. 14.00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.