I. АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-76/16.06.2021 на Управителя, обявява процедура, въз основа на не по-малко от четири оферти, за избор на изпълнител за извършване на дезинсекция /включително дезакаризация/ и дератизация, както и мониторинг на обекти стопанисвани от АДИС ЕООД, съгласно Техническа спецификация – неразделна част от настоящата заповед в обекти на АДИС ЕООД, посочени в Приложение №1 – неразделна част от настоящата заповед.

ІІ. Изисквания към предмета на поръчката: Кандидатите посочват в офертите си цена за еднократно третиране, без ДДС за всяка позиция, съгласно образеца на ценовото предложение – Приложение №2 – неразделна част от настоящата заповед.

ІІІ. Изисквания към кандидатите: участниците следва да са юридически лица – специализирани фирми и организации, извършващи дезинсекционни /включително дезакаризационни/ и дератизационни (ДДД) дейности, вписани в регистъра към Министерство на здравеопазването, съгласно чл.12 от Наредба № 1 от 05.01.2018г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Дейности по дезинсекции /включително дезакаризации/ и дератизации могат да се извършват само от лица, придобили правоспособност за това.

Кандидатите писмено декларират/потвърждават в офертите си наличието на горните обстоятелства.

Кандидатите писмено декларират/потвърждават в офертите си, че ако до 90 дни след извършване на дейностите по реда на техническата спецификация, не е постигнат ефект по унищожаване на вредителите в съответния обект, изпълнителят следва да извърши повторна обработка в него за своя сметка.

Юридическите лица – нетърговци – представят документ за регистрация; юридическите лица – търговци – представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закона за търговския регистър или посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридическите лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър, не се допускат до участие, както и такива, които не са удостоверили писмено своята идентификация и правоспособност по посочения по – горе начин.

ІV. Критерий за оценка на предложенията – най-ниска предложена обща цена без ДДС за 1 обработка, съгласно площите подлежащи на третиране и обхвата на ДДД услугите съгласно Приложение №1 – неразделна част от настоящата заповед.

V. Начин и срок на подаване на офертите: в деловодството на АДИС ЕООД всеки работен ден от 9 до 17 часа в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се посочват данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. Ако кандидатът изпраща офертата си чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на офертата също е за негова сметка. Краен срок за подаване на офертите: до 17,00 часа на 24.06.2021г.

VІ. Насрочвам заседание на комисията на 25.06.2021г., от 11.00ч., на която дата комисията да разгледа и оцени подадените оферти от кандидатите, като отрази получените резултати в протокол. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 28.06.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 29.06.2021г. 11.00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

VII. Офертите се подписват от законния представител на кандидата или упълномощен от него представител, за което се представя нотариално заверено пълномощно и в тях се посочва цената в български лева, без ДДС. Към офертите се прилага удостоверение за актуално състояние от ТР или се посочва ЕИК.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.