Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед №А-З-134/17.09.2021г. на Управителя.

Относно: наем

Имот: Част от къща, преустроена в клуб-ресторант, находяща се на ул. „Солунска“ № 28, гр. София

ЗП и Описание: Част от къща, преустроена в клуб-ресторант, находяща се на ул. „Солунска“ № 28, гр. София, която част, собственост на АДИС ЕООД се състои от: I надпартерен етаж (ІІ етаж) – състоящ се от 8 помещения и тоалетна, със застроена площ от 206 кв.м., заедно с ½ (една втора) ид.част от пет мазета с обща светла площ 37 кв.м., с припадащите се 3/16 (три шестнадесети) ид.ч. от общите части на сградата и толкова от правото на строеж върху държавна земя, представляваща парцел І от кв. 325, местността „Центъра”; заедно с ½ (една втора) ид.част от три зимнични помещения със светла площ 28,10 кв.м., с принадлежащи 3/16 (три шестнадесети) ид.ч. от общите части на сградата и дворното място, парцел І от кв. 325, местността „Центъра”; тавански етаж (III етаж), състоящ се от 2 помещения, тоалетна и складови помещения със застроена площ от 59,64 кв.м., заедно с две тавански помещения на 48,35 кв.м. и тав.пом. с обща площ 87,91 кв. м., заедно с принадлежащите 1/16 (една шестнадесета) ид.част от общите части на сградата и на дворното място парцел І от кв. 325, местността „Центъра”, както и 2/16 (две шестнадесети) ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху парцел І от кв.325, м. „Центъра”.

Предназначение на имота: за  клуб – ресторант

Срок на договора: до 3 години от датата да сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 2300 евро без ДДС

Стъпка за наддаване: 50 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 05.10.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882177782

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 04.10.2021г.

Депозит за участие: 1000 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 04.10.2021г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 20.10.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 19.10.2021г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 19.10.2021г.

За информация: 0882177782

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.