АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-157/29.10.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик за Закупуване на настолен компютър, съгласно Техническото задание.

Стойността на поръчката е в размер на около 1 300 (хиляда и триста) лв. без ДДС.

Изисквания към кандидатите:

1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в Техническото задание условия.

2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление, референции за подобни обекти, както и списък с изпълнени такива.

3. Кандидатите представят предложенията си съгласно приложеното Техническо задание.

Критерий за оценка – икономичеаски най-изгодно предложение, както и съотношението цена – качество.

Краен срок за събиране на офертите: до 17,00 часа на  09.11.2021 г.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от три броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на офертите се удължава до 17,00 часа на 16.11.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 17.11.2021г. от 11,00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС  ЕООД на адрес: гр. София 1504, ул. “Велико Търново“ № 27, както следва:

Всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа /лично или по куриер/ или по пощата.

В запечатан плик, на който да бъдат записани: обекта; името на фирмата, от която е предложението; адрес и телефон за обратна връзка. Офертата да бъде  подписана от лице, представляващо фирмата и е положен печат на същата.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.