АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-16/ 10.02.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик въз основа на не по-малко от 3 /три/ оферти за: „Закупуване на настолен компютър„, съгласно Техническото задание – неразделна част от настоящата Заповед.

Стойност на поръчката: в размер на около 1 300 (хиляда и триста) лв. без ДДС.


Изисквания към кандидатите:

  1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в Техническото задание условия.
  2. Кандидатите посочват в предложенията си име иа фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление, референции за подобни обекти, както и списък с изпълнени такива.
  3. Кандидатите представят предложенията си съгласно приложеното Техническо задание.

Краен срок за събиране на офертите: до 17,30 часа на 11.02.2022 г.

Утвърждавам критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодно предложение.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от три броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на офертите се удължава до 17:00 часа на 14.02.2022г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 15.02.2022г. от 11:00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ № 27, както следва:
1. Всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа /лично или по куриер/ или по пощата.
2. В запечатан плик, на който да бъдат записани: обекта; името на фирмата, от която е предложението; адрес и телефон за обратна връзка. Офертата да бъде подписана от лице, представляващо фирмата и е положен печат на същата.

За още поръчки и конкурси посетете Категория Поръчки.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.