АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-36/28.03.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик въз основа на не по-малко от 4 /четири/ оферти, на летни гуми за автомобили, собственост на АДИС ЕООД, съгласно изисквания описани в Приложение № 1.

Критерии за оценка: икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от следните технически параметри:

  • П.1- сцепление /дължина на спирачен път/ – 60%, като сцеплението е взаимодействието между пътната настилка и автомобилните колела Ефективността се оценява между клас А и клас Е;
  • П.2 – скоростен индекс – 25%, който указва максималната безопасна скорост, при която гумата е сертифицирана да носи товар при определени условия. Скоростните индекси са от А (най-ниския) до Y (най-високия);
  • П.З – товарен индекс – 10%, който указва за каква максимална товароносимост е сертифицирана гумата при максимално безопасно налягане в нея
  • П.4 – икономия на гориво – 5%, която се определя от съпротивлението при търкаляне на гумата. Икономията на гориво варира от клас А, което обозначава най-добрата икономия на гориво, до клас Е, с най-лоши показатели.

Класирането на всеки вид гума, съгласно Приложение № 1 по всеки показател от техническите параметри П.1 – П.4 се определя със следните стъпки: за 1 во място- 100т., за 2ро място – 90т., за Зто място – 80т., за 4то място – 70т., за 5то място – 60т., за бто място – 50т., за 7мо място – 40т., за 8мо място – ЗОт., за 9то място – 20т., за 10то място – 10т. и 11то място – От.
На всеки вид гума по всеки отделен технически показател се дават максимално количество точки – 100 т. Крайната оценка на всеки вид гума по определените технически параметри се получава по следната формула:
КО = П.1 0,60 + П.20,25 + П.30,10 + П.40,05

След избиране по формулата на марките гуми в съответния размер с най-добри технически показатели, съгласно Приложение № 1 от настоящата заповед, комисията извършва класиране от 1во до Зто място на видовете гуми от всеки размер въз основа на най-ниска оферирана цена.

Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – с посочване на Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие, както и такива, които не са доказали своята идентификация.

Начин и срок за подаване на офертите: Кандидатите посочват в офертите си пълното наименование на кандидата, ЕИК, адрес и телефон за контакти. Офертите задължително се подписват от законния представител или упълномощено от него лице (с приложено пълномощно към документацията). Представените предложения трябва да са в съответствие с изискванията към предмета на доставката, приложени към настоящата заповед – Приложение № 1, като посочват гаранционен срок за отделните артикули.Кандидатите посочват в офертите си пълното наименование на кандидата, ЕИК, адрес и телефон за контакти.

Офертите задължително се подписват от законния представител или упълномощено от него лице (с приложено пълномощно към документацията). Представените предложения трябва да са в съответствие с изискванията към предмета на доставката, приложени към настоящата заповед – Приложение № 1, като посочват гаранционен срок за отделните артикули.

Офертите се подават в деловодството на АДИС ЕООД всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа или на електронен адрес: delovodstvo@adis.bg. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. Върху плика се посочват данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. Краен срок за подаване на офертите: до 17.00 часа на 11.04.2022г.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17,00 часа на 13.04.2022г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 14.04.2022г. от 10,00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

За още поръчки и конкурси посетете Категория Поръчки.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.