АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-64/12.05.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за изпиране, сушене и гладене на спално бельо, хавлиени кърпи, покривки, одеяла, карета, пердета, възглавници и др. за нуждите на ПС АДИС, к. к. „Златни Пясъци“, за сезон ЛЯТО 2022г.

Потребление за сезон Лято 2021: Спално бельо и хавлии – 2855 кг. Покривки – 30 кг. Одеала- 10 кг.

Изисквания към кандидатите:

  1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, за което посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица или еднолични търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – не се допускат до участие.
  2. Кандидатите трябва да представят минимум 2 референции от възложители за извършени сходни дейности или да посочат клиенти – хотели, с които да имат сключени договори със сходни по обем поръчки.
  3. Кандидатите следва да представят попълнена оферта по образец, представляваща приложение към настоящата заповед.

Критерий за оценка на офертите: икономически най-изгодната оферта, като комисията се ръководи от следните показатели; цена, качество, срок на изпълнение, взимане от място и обратна доставка до ПС АДИС, к. к. „Златни Пясъци“, начин на плащане.

Офертите се подават до 17.00 ч. на 18.05.2022г. лично или по пощата в запечатан плик в деловодството на АДИС ЕООД на адрес: гр. София, ул. Велико Търново №27 всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа или на електронен адрес: delovodstvo@adis.bg. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. Върху плика се посочват данните на кандидата и процедурата, за която се подават. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 3 броя оферти, комисията провежда заседанието независимо от броя на получените оферти, поради проведени до момента две заседания на комисията без избран изпълнител на услугата.

Офертите се подписват от законния представител или от упълномощен представител на кандидата и в тях се посочва цената за кг. сухо пране, в български лева без ДДС. Към офертите се прилагат 2 броя референции или се посочват клиенти -хотели, с които имат сключени договори и удостоверение за актуално състояние от ТРРЮЛНЦ или се посочва ЕИК на кандидата.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.