АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-69/20.05.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на електрическа печка със следните технически параметри:

1. Нагревателни Зони – 4 по възможност 220 х 220мм.

2. Термостат – 7 степени.

3. Електрическа фурна с един вентилатор.

4. Размери: 800700/900 мм

5. Мощност: 4 х 2600 w + 3000 w, 380 v, 50 Hz

Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие.

Краен срок за подаване на офертите: до 17.00 часа на 31.05.2022г.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17,00 часа на 03.06.2022г.

Критерии за оценка на офертите: икономически най-изгодната оферта, като комисията се ръководи от следните критерии: цена, срок за доставка, начин на плащане, гаранции.

Офертите се подават в деловодството на АДИС ЕООД всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа или на електронен адрес: delovodstvo@adis.bg. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. Върху плика се посочват данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон.

Офертите се подписват от упълномощен представител на кандидата с приложено нотариално заверено пълномощно и в тях се посочва цената за брой, в български лева без ДДС. Към офертите се прилага удостоверение за актуално състояние от ТР или се посочва ЕИК.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.