АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-103/11.07.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Извършване на ремонтни работи за уширяване на веранда, изграждане на нови стъпала и ремонт на настилки в Резиденция Бразилия.

Обект: Веранда и пътеки
Местонахождение: гр. София, ул. „Велико Търново“

Изисквания към кандидатите:

  1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да предоставят изпълнение на услуга с определените в заданието условия.
  2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление.
  3. Кандидатите задължително прилагат оферта, изготвена съгласно приложените техническа спецификация и количествена сметка. Офертата трябва да съдържа:
  • Количествено-стойностна сметка (Приложение №2) попълнена с единични и общи цени на посочените в количествената сметка видове СМР;
  • Попълнен Обр. 1.

Краен срок на събиране на офертите: 18.07.2022 г. до 17.00 часа.

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от следните критерии: цена за изпълнението на горните видове работи.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 25.07.2022 г.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ №27 – по пощата или на ръка. На плика да бъдат записани: – предметът на процедурата името на обекта, името на фирмата, от която е предложението, адрес и телефон за обратна връзка. Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.

За допълнителна инф. и огледи:

инж. Коста Толоев
Eксперт инвеститорски контрол
тел. 02/9487512
тел. 0882177739

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.