АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-150/20.09.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга Извършване на лабораторни изследвания на кръв и урина на работници и служители на „АДИС“ ЕООД“, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.

Критерии за оценка: предложена най-ниска цена за пълния пакет и допълнителните изследвания.

Изисквания към кандидатите:

  1. Кандидатите – да бъдат регистрирани като лечебни заведения за извънболнична помощ в регистъра на Районната здравна инспекция, като към офертите си посочват под кой номер са вписани в регистъра.
  2. Да извършат вземането на лабораторните проби на място посочено от АДИС ЕООД.
  3. За участие в процедурата кандидатите представят следните документи за легитимация за български юридически лица – търговци – извлечение от търговския регистър с посочване на Единен идентификационен код (ЕИК) и документ за акредитация.

Срок за подаване на офертите: до 23.09.2022 г. до 17.30 часа. Кандидатите подават лично или по пощата документите си в затворен запечатан плик, върху който се посочва името на кандидата, адрес за кореспонденция и процедурата за която се кандидатства.

Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. При приемане на заявлението за

участие, върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са получени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, както и когато върху плика не са посочени данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от три броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17,30 часа на 27.09.2022 г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 28.09.2022 г. 10,00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Резултатите от класирането се отразяват в протокол, който се предава на Управителя за утвърждаване.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на „АДИС“ ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа или по пощата на адрес: гр.София 1504, ул. „Велико Търново“ № 27. На плика да бъде записано името на кандидата, адрес за кореспонденция и процедурата за която се кандидатства.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.