АДИС ЕООД, на основание Заповед №А-З-156/28.09.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонтно-възстановителни дейности по вътрешна ел. инсталация и свързване към самостоятелно електромерно табло за Резиденция №1.
Местонахождение: ул. „Букет“ №72, р-н „Овча купел“, гр. София.

Изисквания към кандидатите:
I. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да предоставят изпълнение на услуга с определените в заданието условия.

  1. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК). седалище, адрес на управление.
  2. Кандидатите задължително прилагат оферта, изготвена съгласно приложените техническа спецификация и количествена сметка. Офертата трябва да съдържа: Количествено-стойностна сметка (Приложение №1) попълнена с единични и общи цени на посочените в количествената сметка видове СМР;

Краен срок на събиране на офертите: 05.10.2022 г. до 17.00 часа

Критерий за оценка – икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от следните критерии: цена за изпълнението на горните видове работи.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 11.10.2022 г.

Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 12.10.2022 г. от 10.30 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ №27 – по пощата или на ръка.

На плика да бъдат записани:
-предметът на процедурата името на обекта
-името на фирмата, от която е предложението
-адрес и телефон за обратна връзка. Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.