АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-207/17.11.2022г. на Управителя, открива процедура, за избор па Изпълнител за организиране на коледно парти.

Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или посочват Единен идентификационен код (БИК). Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани но Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие.

Офертите се подават всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на електронен адрес: delovodstvo@adis.bg. Краен срок за подаване на офертите: до 17.00 часа на 21.11.2022г.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 3 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 22.11.2022г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 23.11.2022г. от 10.00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Критерии за оценка: най-ниска предложена цена.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.