АДИС ЕООД, на основание Заповед №А-З-10/06.02.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на 4 броя компютри за нуждите на АДИС ЕООД със следните параметри:

Офис компютър;
Процесор Intel, LGA 1700;
Харддиск минимум 500 GВ;
RАМ памет минимум 8 GВ;
SSD 2.5″ Samsung 500+ GB;
Лиценз за ОС Windows 10 Pro;
Лиценз за офис пакет Home and Business.

Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци –  да посочват Единен идентификационен код (ЕИК) за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие.

Критерии за оценка на офертите – икономически най-изгодната оферта.

Офертите се подават до 09.02.2023г. на адрес: гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27, лично, по пощата в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочват данните на кандидата, процедурата и позицията, за която кандидатства, адрес за кореспонденция и телефон. Допускат се до участие и оферти изпратени по електронната поща – delovodstvo@adis.bg. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 14.02.2023г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 15.02.2023г. от 10:00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подписват от представляващия дружеството или от упълномощен представител на кандидата и в тях се посочва цената за брой, в български лева без ДДС. Към офертите се посочва ЕИК на кандидата.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.